KLAF

כמה תפילות כבר שפכת? כמה פעמים ביקשת? והישועה עדיין לא הגיעה.

עכשיו נפתחת הזדמנות נדירה לבני משפחת אור הרשב"י.

כל אחד מאיתנו מקבל את הזכות לבחור לעצמו אות בספר הזוהר של הרשב"י

שנכתב ממש עכשיו בידי קבוצת מקובלים, בקדושה ובטהרה.

הכוחות, הישועות והזכויות של הספר הזה מופיעים בכל הספרים הקדושים.

ולכל אות יש כוח להביא ישועה אישית בשבילך! 

רוצה להיות שותף בבניין של רשב"י הקדוש? השאר פרטים ונחזור אליך